...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޖުރިބާކުރުން
މ.
(1) ކަމެއްގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެގެން އެކަމެއްގެ ގޮތްފޮތް ދަސްކުރުން.
(2) ކަމެއްބަލައިގެން ނުވަތަކޮށްގެން އެކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން.
(3) ދިރިއުޅުން އަމަލީގޮތުން ދަސްކުރުން.
(4) ކަމެއްގެ އިޙްސާސާއި އަސަރު ލިބިގަތުން.
(5) މަޖާޒު:
މީހެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ކަމެއް ގޮތް ބަލައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ