...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޖުރިބާވުން
މ.
(1) ކަމެއްގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެގެން އެކަމެއްގެ ގޮތްފޮތް ދަސްވުން.
(2) ކަމެއްބަލައިގެން ނުވަތަ ކޮށްގެން އެކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުން.
(3) ދިރިއުޅުމުގެ ތެރެއިން މީހަކަށް ދަސްވާ ކަންތައްތައް ދަސްވުން.
(4) ކަމެއްގެ އިޙްސާސާއި އަސަރުތައް ތިމާއަމިއްލައަށް ލިބުން.
(5) މަޖާޒު:
މީހެއްގެ ގޮތްފޮތްއެނގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަޖުރިބާލިބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ