...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޢާރުފު
ނ.
އައުކަމެއް އައު އެއްޗެއް ނުވަތަ ނުދަންނަ މީހަކު އަލަށް ހުށަހެޅުމަށް ބުނާ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެށުން . ތަޢާރުފުކެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ