...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޢާރުފުކުރުން
މ.
އައުކަމެއް އައު އެއްޗެއް ނުވަތަ ނުދަންނަ މީހަކު އަލަށް ހުށަހެޅުމަށް ބުނާބަސްތައް ބުނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަޢާރުފުކެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ