...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޢާރުޟުވުން
މ.
(1) ވަކިކަމަކާމެދު ކުރިން ބުނި އެއްޗަކާ ފަހުން ބުނި އެއްޗަކާ ދިމާނުވުން.
(2) ވަކިކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރިން ކުރި ކަމަކާ ފަހުން ކުރިކަމަކާ ދިމާނުވުން.
(3) ވަކިކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ބުނި އެއްޗަކާއި ކުރި ޢަމަލާއި ދިމާނުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ