...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޣައްޔަރުވުން
މ.
(1) ފެންފަދަ އެއްޗެއް އެހެން އެއްޗަކާ އެއްވެ ބަދަލުވުން.
(2) މީރުވަހެއް ނުބައިވަހަކާ އެއްވުން.
(3) ކާބޯތަކެތި ނުބައިވެ ރަހަގޯސްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައިނުބައިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ