...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޤުވާ
ނ.
(1) މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅަށް ބިރުވެތިވާ ބިރުވެތިވުން.
(2) ކުށްފާފަތަކުންވާ ރައްކާތެރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އީމާންތެރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ