...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާހިރު
ނއ.
(1) ސާފު.
(2) ކުނި މިލައާއި ނުސާފުކަމުން ސަލާމަތްވެގެންވާ.
(3) ތަޣައްޔަރުވުމެއްނެތް.
(4) މަޖާޒު:
ރީތި.
މިސާލު:
ތާހިރު ދިރިއުޅުމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޑި . ހަޑިހޭވުން . ހަޑިކަން . ހަޑިކޮށްލުން . ހަޑިވުން . ހަޑިމިލޭރު . ހަޑިމުޑުދާރު . ނާށިގަނޑު . ރަޑަ . ރަޑަހޭވުން . ރަޑަކަން . ރަޑަވުން . ރަޑަމާލި . ރިއްޓުން . ބާކުލި . ބުރުސް . ކަޗަޑާ . ކުނީމީހުން . އިސްތިންޖާ . އިސްތިބްރާ . އޮރިވަސް . މުޑުދާރު . މުޑުދާރުކަން . މުޑުދާރުވަސް . މުޑުދާރުވުން . ފަރުޟުފެން . ފީހާލި . ދިބާޣުކުރުން . ދޯރުކަނބިލި . ދޯލިބޯލިކުރުން . ތަންމުޑުކާ . ތަތްމުޑުދާރު . ތަޔައްމަމު . ތަޔައްމަމުކުރުން . ތާހަރަ . ތާހިރު . ތާހިރުފާހިރުކަން . ތާހިރުފާހިރު . ތާހެރި . ތާހެރިކަން . ތާހެރިކެޅައުން . ތާހެރިކެޑުން . ތާހެރިވުން . ތާހެރެ . ތާހެރެކަމެ . ގައިންތާހެރިވުން . ގައިފެންޖެހުން . ގެރި . ގެރިކަން . ގޮރުބުޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ