...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާހިރުކުރުން
މ.
(1) ސާފުކުރުން.
(2) ކުނިމިލައާއި ނުސާފުކަމުން ސަލާމަތްކުރުން.
(3) ނަޖިސް ފިލުވައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތާހެރިކެޅައުން . ތާހެރިކެޑުން . ސާފުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ