...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާހިރުވުން
މ.
(1) ސާފުވުން.
(2) ކުނިމިލައާއި ނުސާފުކަމުން ސަލާމަތްވުން.
(3) ކުޑަކަމު ނުވަތަ ބޮޑުކަމުގޮސް ނިމިގެން ނަޖިސް ފިލުވައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޑިވުން . މުޑުދާރުވުން . ދޯލިބޯލިކުރުން . ތާހެރިވުން . ގައިންތާހެރިވުން . ގައިފެންޖެހުން . ސާފުވުން . ސާފުތާހިރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ