...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާނަ
ނ.
އުތީމު ބަންޑާރައިންގެ ޒަމާނާ ހިސާބުން ފެށިގެން ދިވެހިބަސް ލިޔެކިޔުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ މައިއަކުރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަނަރަ . ހިންދީން . ހޯރަފިޔަތާނަ . ނ . ނަވިޔަނި . ނިހާލި . ނޫނު . ރ . ބ . ބަތާނަލުން . ބިންވަޅު . ޅ . ޅަވިޔަނި . ކ . ކަންބަޅި . ކަންބަޅިޖެހުން . ކައްޕި . ކައްޗާ . ކައްޗާދަވާދު . ކާފު . އ . އަހިމުލެކޯސީނު ސުކުން . އަށާނަވައި . އަށިގަނޑު . އަރަބިތާނަ . އަކުރުއެންގުން . އަކުރުފިލިތާނަ . އަތިރީގޭތާނަ . އާބާފިލި . އޮނުގަލަން . ވާނޮއްޅާ . ވަޑާންކަށިތާނަ . ވާވު . ވިއަނި . ވިގަނިދުނި . ވިޔަނި . މ . މައުލޫދު . މަފިދުތެލޮގައިވިޔަނިސުން . މަޤްބަރާ . މިޔަރުދުއްޔަށްފެހުން . މީމު . ފ . ފާފު . ފިލިއަކުރު . ފިލިޖެހުން . ފުރޯދަނޑިތާނަ . ފެންފޮޅިތާނަ . ދ . ދިވެސްއަކުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ