...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާރަ
ނ.
ވަށްކޮށް އޮންނަ އޮނިގަނޑެއްގެ އެއްފަރާތުގައި ނުވަތަ އެކޮޅުގައި ހަން އަޅައިގެން ހަދައިފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
ތާރަ ހަދައިފައި ހުންނަނީ ޑައިމީޓަރުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 1 ފޫޓު ހުންނަވަރުގެ 4 އިންޗި ބޯމިނުގައި ދިގުހަރުން ލިއެ، އެތެރެކޮނެ، އެއްފަރާތުގައި މަޑިހަން ނުވަތަ ބަކަރި ހަން އަޅައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަދަނޑިވަޅުލަވަ . ރަތްރުމާ . ރާދަނޑި . ބޭނޑު . ބޮޑުއޮޅަންނަބައިމަތި . ބޮޑުފާތިހާ . ޅަދަރަ . އަށާރަ . އައްތާރަފަނި . އަސްކަރުންގެ ދަނޑި . އުޅަބޮށިވައްގަނޑު . އެދުރުދަނޑިވަޅު . އެދުރުލަވަ . އޮނި . އޮޅިމެދު . އޮޅިމެދުވުން . ވައްޖިދުވާތާރަ . ވައްޖިދުވުން . ވަޖިދުވާތާރަ . ވޮށި . މައްކާރިމަޑޫ . މަލިކުދަނޑި . މަލިކުތާރަ . މަޑިހަން . މިސުރުތާރަ . މުރީދު . މުރީދުކަން . މުސްކުޅިތާރަ . މެދުލަވަ . ފަންދު . ފުނަޖެހުން . ދާރު . ތަމީމުތާރަ . ތާރަ . ތާރަމަޑި . ތާރަލަމަޑި . ތާރަޖެހުން . ތާރެ . ތާރެފިނި . ތިންއޮޅިމެދު ހަނގުބޭކަލުން . ލަވަބައި . ގަލަންދާނު . ގުންބަޅަބަކަރި . ގުރުޒު . ގުރުޒު ޖެހުން . ސ . ސަމާއަށި . ސަމާތާރަ . ސީނު . ސޯޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ