...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާރީފުކުރުން
މ.
މޮޅުކަމާއި ފުރިހަމަކަމާއި ރަނގަޅުކަމުގެ ވާހަކަ ދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަޢުރީފުކުރުން . ތާރީފުކެރުން . ތާރީފުކެޅައުން . ސަނާކިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ