...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާޅަފިލިއޮޑީގެދުވެލި
(މިސާލުބަހެއް) ވާދަކުރާނެ އެހެން މީހަކުނެތް ތަންތާގައި ތިމާވަރުގެ މީހަކު ނެތްކަމަށް ހެދިގެންއުޅޭ، ނަމަވެސް މީހަކާ ވާދަކޮށްފިނަމަ ދެރަވާ މީހުންނާމެދު ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ