...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާވަޅަ
ނ.
ފަޅުތެރޭގައި އުޅޭމަހެއް.
މިއީގާތްގަނޑަކަށް ކުދިމުށިމަސްވަރުގެ ބޮނޑިމަސްކޮށް ހުންނަމަހެކެވެ.
މިއީބައިބައިގަނޑަށްއުޅޭ މަހެކެވެ.
މިއީ އެމަކަށްވެސް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތާވަޅަޖެހުން . ތާވަޅު . ގުންބަޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ