...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާވަކަރު
ނ.
ގޭގެވަސް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޖަހައިފައިހުންނަ ތޮނަތަކުގެ ފޫހަރުކުރަން އަޅައިފައި އޮންނަވަކަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މެދުވަކަރާ . ތައުވަކަރަ . ތާވަކަރޮ . ތޮނަކަނި . ތޮނަޖެހުން . ޒިޔާރަތްފުޅުލާރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ