...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާވަލު
ނ.
(1) މަތިންދާބޯޓުފަދަ އުޅަނދުފަހަރު ފުރާގަޑިއާއި އަންނަގަޑި އެނގޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުން (2) ކިޔަވާ ކުދިން ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ކިޔަވަންޖެހޭ ގަޑިތަކާއި އެގަޑިތަކުގައި ކިޔަވަންޖެހޭ މާއްދާތައް އެނގޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
(3) ކަމެއް ކުރުމަށް ދުވަސްތަކުގެ މައްޗަށް ބަހާލައި އެދުވަސް ދުވަހު ކުރާނެ ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅައި އެނގޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
(4) ހޫލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫލަ . ނަވަތަ . ބަންދަރުމައިލު . ކަލަންޑަރު . އަހްރާމު . ޓޭބަލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ