...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާސްބައި
ނ.
25 ގަނދުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ހަތަރު ރަނގައިން ހަތަރުބައި އެކުލެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަކާޑުތަކެއް.
މިއިން ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅެއެވެ.
މިސާލު:
(ހ) ތާސްކުޅުން.
(ށ) ޑިގުކުޅުން.
(ނ) ދަށުންދަމާކުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނގަ . ރުމާ . ބައިސާ . ބާސާ . ބިރިޖު . ބިބީ . ބޮނޑިބޯ . ކާލާ . އަތްބައި . މަންނަ . ފާސް . ފާސްދިނުން . ދަށުންދަމާ . ދަށުންދަމާކުޅުން . ތާސް . ތާސްކުޅުން . ލާލު . ގުލާމު . ޑިގު . ޖޯކަރު . ޗިޅިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ