...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާޒާކަން
ނއނ.
(1) އާރޯކަންހުރިކަން.
(2) ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރިތާ ގިނައިރުނުވެ ހުރިކަން.
(3) ޚަބަރާއި ވާހަކަޔަށް ނިސްބަތްކުރާއިރު އާކަން.
(4) ވަރުބަލިކަން ފިލައި ހަށިގަނޑަށް އަރާމު ލިބިފައިވާކަން.
(5) މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ތަކުގެ ހަނދާން އާވެފައިވާކަން.
(6) ފައްކާވެފައިހުރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޅަނދޮޅު . ޅަބާޅަ . ޅަބާޅަކަން . ޅަނދޮޅުކަން . ކަފަވުން . ކުނި . އައުކަން . އާރޯކަން . ވަޅޯ . ވަޅޯވުން . މިލައިމޯޅިވުން . މިލުން . މޫނުމަތިމިލުން . މޭހެޔޮކުރުން . މޭހެޔޮވުން . މޭލިވުން . މޯޅި . މޯޅިވުން . ދެނަކަން . ދެރަވުން . ތެތްކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ