...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާޖުކޮޅުބެހެއްޓުން
ނ.
(1) ރަސްކަމަށް ނުވަތަ ރަނިކަމަށް އިސްކުރުން.
(2) ތާޖުކޮޅު އިސްތަށިފުޅުގައި އެޅުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ