...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިން
ނއ.
ޢަދަދުން ތިނެއް ހަމަވާ މިސާލު:
ތިންމީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުބަޑި . ހަން . ހަންނެގުން . ހަންޖެހުން . ހަބަރުބޭ . ހަބަރުބޭހެދުން . ހަޅަ . ހަޅަޖެހުން . ހަކުރު . ހައްވާމަހަ . ހަމަ . ހަމައެޅުން . ހަތަރުފަތިފޭލި . ހަތޭލިކަށި . ހަތްއަޖައިބު . ހިނިއައުން . ހިނިތުންކުރުން . ހިނިތުންވުން . ހިނޭޖެހުން . ހިރިކަށުނގަ . ހިބަން . ހިކާ . ހިތްހެޔޮކުރުން . ހިޖުރައޮޅުން . ހުރަސްރެހަ . ހުކުރު ހިނގުން . ހުއިފަތުހިކާ . ހުދުލައްފާނަ . ހޫނުވައި . ހޫރަހި . ހޫރަހިކުރުން . ހެހުން . ހެނދުން . ހެރަފާ . ހެލިކޮޕްޓަރު . ހޯރަބޯޓު . ނ . ނަނުބައި . ނަންބަރުހެދުން . ނަރުސް . ނަލައަތަވާ . ނަގޫ . ނާށިދިލަ . ނާސި . ނިބޫ . ނިވަތް . ނިލަގަނޑު . ނީކުނޑި . ނީކުނޑިކުލަ . ނުވަރޭފެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ