...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިންހަމަ
ނ.
ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
ތިންހަމައިގެ ހުންނަނީ ދެވައްތަރެކެވެ.
އެއް ވައްތަރަށް ކިޔަނީ ބަބުރު ތިންހަމައެވެ.
އެއީ އާދައިގެ ތިންހަމައެވެ.
އަނެއް ވައްތަރަކަށް ކިޔަނީ ވަގު ތިންހަމައެވެ.
މިތިންހަމައަށް، ފުއްކާ ތިންހަމައޭވެސް ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަ . ހަމައެޅުން . ބަބުރުތިންހަމަ . ބޯޑުކުޅިވަރު . ކުޅިގަނޑު . ވަގުކުޅި . ވަގުތިންހަމަ . ފަހުކުޅިޖެހުން . ތިނެހަމަ . ތިންހަމަ . ތިންހަމަގޮނޑި . ތިންބަލިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ