...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިންބަސްރައިވަރު
ނ.
(1) ވަޒަން ބަހުރުވާގެ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ''ރައިވަރު'' ބެހިފައިވާ ދެބައިން އެއްބައި.
(2) އެއްވަޒަނަކަށް ކިޔޭހެން ވަޒަން ތިންބަޔަކަށް ބައިކޮށް އެއިން ކޮންމެ ބަޔަކަށް ބަސްތައް ފެތޭނެ ގޮތަށް ޅެންބަހުން ފާޅުކުރާ ޝުއޫރު.
މިއިން ކޮންމެ ބަޔަކަށް ރައިވަރުގެ ކިޔުންތެރީން ކިޔާ އުޅެނީ '' ބަހެއް'' ކަމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ