...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިންއަރިއަށްބޯބޭލުން
ގބ.
ބޮލުން ބައެއް ނުބާލައި ބޮލުގެ ތިންފަރާތުން ބޯބޭލުން.
މިއީ އިހުގައި އަދަބެއްގެ ގޮތުން ކޮށްއުޅުނު ކަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ