...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިންމައިގަނޑުވިޔަ
ނ.
ގުނަކޮށް ގެއްލައިގެން ހަދާ ހިސާބެއް.
މިސާލު:
ތިންލާރިއަށް ދެމިރުސް ދެންޏާ އަށްލާރިއަށްވާނީ ކިތައް މިރުސްތޯ ބެލުމަށް ކުރާ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތިންމައިގަޑެވިޔަ . ސައުދާގަރުވިޔަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ