...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިރާ
ނ.
(1) ވެއްޓި ބިމާވާހަމަ.
(2) ވެއްޓިޖެހޭ އިނދަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮޅިރާޅު . ހޮޅިލައިމުގުރުން . ހޮޅިލުން . ބޮޑެތި އެއްޗެއްސަށް ބޮޑެތިރާޅެޗެ. ކުދި އެއްޗެއްސަށް ކުދިރާޅެވެ. . ކަމޭހީކުރުން . އަޅުގަނޑު . އަދަބު . އަދަބުއަދާކުރުން . އަދަބުވުން . އަދަބުވެރި . އަދަބުވެރިކަން . އަދަބުވެރިވުން . އަދަބުސަދަބު . އިއުތިރާޒު . އިއުތިރާޒުކުރުން . އުދަބާނި . އުދައެރުން . އެއްބަސްވުން . ވަރަލުން . މޫނުމަތީގައިމޮށުން . ފައިންޖެހުން . ފަތާވުން . ފަޗަސް . ގަދަރުއުފުލުން . ގަދަރުވެރިން . ގަދަރުވެރިކަން . ގަދަރުދިނުން . ގަދަރުލިބުން . ސަޖިދަ . ސަޖިދަކުރުން . ޤަދަރު . ޤަދަރުކުރުން . ޤަދަރުކުޑަވުން . ޤަދަރުކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ