...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިރީބުރި
ނ.
(1) އެތައް ބުރިއަކަށް މައްޗަށް އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ހަމަބިމާ ހިސާބުގައި ހުންނަބައި.
(2) ހެދުމާއި އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުގެ އުނަގަނޑުން ތިރީބައި.
(3) ތިރީބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަތީބުރި . ދީވާލުޕާ . ތިރީބުރިއާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ