...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިކިކޮމާ
ނ.
ކޮމާއަކަށް ހުއްޓާލަންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ތަންތާނގައި ޖަހާކޮމާއެއް.
މިއީ ކޮމާގެ ތިރީގައި ތިއްކެއް ޖަހައިފައި ހުންނަ ކޮމާއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ