...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިއްބުން
މ.
(1) މީދާފަދައެއްޗެއް ހިފުމަށްޓަކައި ދައްޗެއް ނުވަތަ ކޮށްޓެއްފަދަ އެއްޗެއް ފާލުއަޅުވައިފައި ބެހެއްޓުން.
(2) (ބ) ކުދިން ނިދަންބައިތިއްބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުވުން . ބާތިބުން . ބާތިއްބުން . އެތުރުން . ވަރުންއެޅުން . ފަށަންބެހެއްޓުން . ދޫނުކުރުން . ތިއްބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ