...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިއްތިޖެހުން
މ.
ކުދިން އަނދުން އަޅުވައި އުޅުނު ޒަމާނުގައި ދެއަތުގެ މެދުގައި އަނދުން ތިއްކެއްޖެހުން.
މިތިކިޖަހާނީ އިނގިލިކޮޅު އަނދުން ދަޅުގައި ކާއްތައިލައިފައި އަތުގެ މެދުގައި އިނގިލި ޖައްސައި އޮބައިލައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ