...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިމަން
ނ.
ބުނިބަސް އަންގައިދޭގޮތަށް އަހަރެމެންނަށް ބުނާބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަފައެކޭހަމަކުރުން . ވަރިޔާއަޅުވާބުނުން . ތިންމިހާ . ތިމަންނާމެން . ތިމަންރަސްކަލާނގެ . ތިމަންބައިމީހުން . ތިމަންމީހުން . ތިމަންސުވާމީންގެ . ތިމާފިރިން . ތެންމިހާ . ތެންފެލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ