...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިމަންބޭކަލުން
ނ.
ބުނިބަސް އަންގައިދޭ ޖުމްލަ ބޭނުންކުރާއިރު 3ވަނަ ފަރާތަކުން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ''އަަހަރެމެން ބޭކަލުން'' މިބަސް ބޭނުންކުރާ ގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ