...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިމަންމެން
ނ.
ބުނިބަސް އަންގައިދޭގޮތަށް އަހަރެމެން، މިބަސް ބޭނުންކުރާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތިމަންނާމެން . ތިމަންބައިމީހުން . ތިމަންމީހުން . ތެންފެލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ