...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިމާ
ނ.
(1) ބުނިބަސް އަންގައިދޭގޮތަށް ''އަހަރެން'' މިބަހުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ގޮތް.
(2) (ސ) ކަލޭ މިބަހުގެ މާތްގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަރާންކޯރު . ހަރާންކޯރުވުން . ހަކުރުދެންޏާ ބޮޑުބޭބެ . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަވަރުތުންފުހި . ހަވާލުވުން . ހަމްދަރުދީ . ހަމްދަރުދީވުން . ހަތާތަޅައިލުން . ހާސިލުމުރާދު . ހިހޫތަނުންކެއުން . ހިބަކޮށްދިނުން . ހިކިއަމުރު . ހިކިއަމުރުކުރުން . ހިތުގައި ގާގަނޑެއްހެން އޮތުން . ހިތުގައިޖެހުން . ހިތުގިނި . ހިތްހަރާންކުރުން . ހިތްއަތުލުން . ހިތްމޮޅު . ހިތްމޮޅުކަން . ހިތްމޮޅުވުން . ހިތްތިރި . ހިތްތިރިކަން . ހިތްތިރިވުން . ހިތްޙަލާލުދިނުން . ހިތްޙަލާލުއަތުލުން . ހިލަނބުވެރިން . ހިލަމަށްދިއުން . ހިލަމަށްއައުން . ހިލޭ . ހިލޭކުރުން . ހިލޭމީހާ . ހިލޭމީހުން . ހިޖުރަ . ހިޖުރަކުރުން . ހިޖުރައޮޅުން . ހުން . ހުންޑީ . ހުދުކާޅު . ހުތްދިނުން . ހެކި . ހެއްދުން . ހެއްލުން . ހެއްލުންތެރި . ހެއްލުންތެރިކަން . ހެއްލުންތެރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ