...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިމާގެ ދަރި ތިމާއަށް ދޮންފުތުވާނެއެވެ.
"ތިމާގެ ދަރި ތިމާއަށް ދޮންފުތު ވާނެއެވެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) އެމީހެއްގެ ދަރިއަކު ނުވަތަ ލޯބިވާ މީހަކު ކިތންމެ ވިޔާނުދާ ކަމެއްކުރިކަމުގައި ވިޔަސް އެކުރީ ވިޔާނުދާކަމެއްކަމަށް އެމީހާއެއް ނުދެކޭނަމަ އަދި އޭނާ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން އޭނާގެ ދަރިއެއް އެފަދަ ވިޔާނުދާ ކަމެއް ނުކުރާނެކަން ބަޔާންކުރުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ