...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިމާޔާނުބެހޭ ކަމަކާ ކާޅުކެޔަސް ސޮއްނުގޮވާށޭ
"ތިމާޔާނުބެހޭކަމަކާ ކާޅުކެޔަސް ސޮއްނުގޮވާށޭ" (ހަރުބަހެއް) ތިމާޔާ ނުބެހޭ ކަމެއް ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު ކުރަމުންދާއިރު އެކަމެއްގައި ކިތަންމެބޮޑު ގެއްލުމެއް ވަމުން ދިޔަޔަސް އެކަމަކާ ތިމާ ނުބެހުމަށް ނަސޭޙަތްތެރިވުމަށް ބުނާބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ