...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިޔަ
ނ.
(1) ވާހަކަދެކެވޭ ދެވަނަ ފަރާތުގެ ކައިރީގައި ހުރި އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ގާތުގައި ހިނގާކަމަކަށް އިޝާރާތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ އިޝާރާތުގެ ނަމެއް.
މިސާލު:
(ހ) ތިޔަމޭޒު.
(ށ) ތިޔަގޮނޑި.
(ނ) ތިޔަކަންތައް.
(ރ) ތިޔަގެ.
(ބ) ތިޔަވާހަކަ.
(2) (ޏ) ކަލޭ.
(ހަމައެކަނި (އަންހެނުންނަށް)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޕު . ހާ . ހާތްތެރި . ހިނިކު . ހޫނ . ނަކަސްތެޅުން . ނޫނޭ . ރޯ . ބައްތިހެދުން . ބަފައެކޭހަމަކުރުން . ބަސްކަވައިލުން . ބެލުން . ކަށަލަ . ކަލައިކުރުން . ކަލޭމެން . ކުޅިމީރު . ކޮންތާކު . އަބުއި . އަކު . އިނބުރެމެން . އިރުގައި ކައިވަތެއް އަޅައިފައި . އިމަށް . އިމު . އީ . އުނހުނހޫ . އެހެންނަ . އެހެންތަ . އެހެންޏަ . އެފަދަވަރު . ވަށަކަތިރި . ވަށޮތިޔަރަ . ވަށޮތޭރަ . ވަށްތިޔަރަ . ވަރި . ވަރިހަމަ . ވަރިޔާއަޅުވާބުނުން . ވައްކަތިރި . ވައްތިރި . ވަލިސޭރާ . ވަޓަތޭރަ . ވާ . ވާކަން . ވީދުން . ވޮށްއަލިވާހިސާބު . މަނަސް . މަރުފަލިޖެހުން . މަލާފަތްއެޑުން . މަޙައްލު . މުހުލަތު . މޫދުއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ