...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިޔަހަރަ
ނއ.
ވާހަކަދެކެވޭ ދެވަނަ ފަރާތާއި ކައިރީގައިހުރި މީހެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ދެއްކުމަށް އިޝާރާތްކުރާން ބުނާބަހެއް.
މިސާލު:
(ހ) ތިޔަހަރަހުރިހާ އެއްޗެއް ގެންގޮސްބަލަ.
(ށ) ތިޔަހަރަކުއްޖާ ރީއްޗޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާތްތެރި . ތިޔަހަރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ