...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުން
ނ.
(1) އިންސާނުންގެ ތުންފަތް.
(2) ނާޅި، ލާހި، ފުޅިފަދަ ތަކެތީގެ އަނގަމަތީގެ ކައިރިފަށް.
(3) ދޫނިސޫފާސުއިތްޕާއި މަސްމަހާމެހީގެ ތުންގަނޑު.
(4) ކިރުބޯފުޅިން ކިރުދެމުމަށް ރަބަރުން ހަދައިފައިހުންނަ އެތި.
(5) ކުދިން މަސަލަސްކުރަން ބޯންދޭން ރަބަރުން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
(6) ދުންބޯނޮޅިފަދަ ތަކެތީގެ ކޮޅުގައި ޖަހައިފައި ހުންނަތަންކޮޅު.
(7) ނަރުކެނޑިއާއި ހަނޑަސްފަދަ ތަކެތީގެ ކުރީކޮޅު.
(8) ފުޅިބައްތީގެ ފީތާލާން ހަދައިފައިހުންނައެތި.
(9) ކޮތަ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަށަންބަނުން . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށިވައު . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިލުއިވުން . ހަނދާނީހަދިޔާ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދާން ބެހެއްޓުން . ހަނދާންނެތުން . ހަނދުމަނެތުން . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނގުންފަރާ . ހަނޑަސްތުން . ހަނޑަސްތުންވުން . ހަނަ އަނބުރައިލުން . ހަނުހިމޭންވުން . ހަރާންބަޅުމަސް . ހަރާންވުން . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރިޖެހުން . ހަރުބިހި . ހަރުކަށިވުން . ހަރުމަނިޔާ . ހަރުފަތުކޭން . ހަޅަ . ހަޅަޖެހުން . ހަޅިބޭވުން . ހަޅުތާލު . ހަޅުތާލުކުރުން . ހަޅޭއްފަޅޭއްޖަހައިގަތުން . ހަޅޭލައިގަތުން . ހަކަވެޅާ . ހައިނުކުރުން . ހައިވާކަމެއްނެތުން . ހައިވުން . ހައިސިއްޔަތު . ހައްބަމުކައްބަވެސްނެތުން . ހައްބުރު . ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން . ހައްދޫކަނޑުފަނިގޮޅާ . ހައްޔަރެއްނެތުން . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަވަރުދުރޯ . ހަވަރުތުންފުހި . ހަވާސާނޯޓް . ހަވީރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ