...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުންބެއްދުން
މ.
(1) އެކިއެކި އެއްޗެހީގެ ތުނބުން ވައިނުހިނގާ ގޮތްހެދުން.
(2) ބައެއްކަހަލަ ހެދިކާ ހަދާއިރު ފުށްގަނޑުގެ ތެރެއަށް އަޅަންވާ އެއްޗެއް އަޅައިފައި ފުށްގަނޑުގެ ދެކައިރި ޖައްސައި ބާރުކުރުން.
(3) މައުދަނުން ހަދާ ބޮޅުފަދަ ތަކެތީގެ ދެކޮޅު ޖައްސައި ގުޅުވުން.
(4) މަޖާޒު:
ޥާހަކަނުދައްކައި އިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ