...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުރުކީތާކިހާ
ނ.
ތުރުކީން އަޅައި އުޅުނު ރަތްކުލައިގެ ތާކިހަލެއް.
މިތާކިހާ ހުންނަނީ އާދައިގެ ތާކިހަލަށްވުރެ އުސްކޮށް މައްޗަށް ކުޑަކޮށް ހިމަކޮށެވެ.
އަރިމަތީގައި އެޅިފައި އޮންނަ ގޮތަށް ކަޅުމާގަނޑެއްލައިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ