...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުޅާކިބެއްދުން
މ.
(1) ދެފައިތިލަ ކައްތިރިކޮށް އެއްފައިތިލައިގައި އަނެއްފައިތިލަ އަޅުވައި ހިފެހެއްޓުން.
(2) ހިފުމުގެ ތެރޭގައި މީހެއްގެ ގައިގައި މިގޮތަށް ބެއްދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތުޅާކިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ