...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުކު
ނ.
(ބދ) (1) (މަދު..) ކުޑަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްރީތި . ހިނދުން . ހިންމަތްތެރި . ހިންމަތްތެރިކަން . ހިތުނިޔަތްގަތުން . ހިތުލީބޮލިނެގުން . ހުރަސްކުރުން . ހުތްކުންނާރު . ހޫނުއުޅާ . ހޫނުއުޅާއެޅުން . ހޭދަކުރުން . ނިޔަތްގަތުން . ރޭކުރުން . ބައްޓަންކުރުން . ބޯޓުދަތުރުކުރުން . ކަނޑުދުވުން . ކައިރާތްކުރުން . ކައިވަތުމަޅިނެއްޓުން . ކަމަރު . ކުރައިނީ . ކުރިޖެހިބަތް . އަނގަރަކާ . އަވަސްވުން . އަމާޒުކުރުން . އަތުކުރިއަރުވައިލުން . އަތުކުރިއެރުވުން . އަތުކުރިއޮޅައިލުން . އަތުކުރިފޮތިގަނޑު . އަތުކުރީގަޑި . އަތްކުރި . އަތްތޮޅުވުން . އާރާސްތާކުރުން . އިޙްރާމް . އުޅާ . ވަކާލާތުކެޑުން . މަޤްޞަދު . މިސްރާބު . މުޑުދާސް . ފަރަގުކުރުން . ފާއިތުކުރުން . ފުށަހި . ދަނޑުހެއްދުން . ދައިދޯ . ދާއެދާއެ . ދުންކުނާ . ތަންޑު . ތައްކަތަކުރުން . ތައްކަތުކެރުން . ތަޢައްޞުބު . ތުހުމަތުކެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ