...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުއްރަވާސް
ނ.
ދިވެހި ރަސްކަލުންނާއި، ހަތްކޮޅުނަގާ ބޭފުޅުންގެ ފަގުޑިކޮޅުގެމެދުގައި ތާކިހާކޮޅުގެ ނިތްކުރި ފުޅާދިމާމެދުގައި ތާކިހާކޮޅުގެ ނިތްކުރިފުޅާ ދިމާމެދުގައި ޖަހައިފައިހުންނަ ހިމަދިގު މާގަނޑެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް.
މިހަދައިފައި ހުންނަނީ ރަނުންނެވެ .
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތުއްރަވާހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ