...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުއްވުން
މ.
(1) މުލިއްސާ ފޮޅުފަދަ ތަންތަން ތޫނު އެއްޗަކުން ކޮއްޓައިގެން ފަޅައިލުން.
(2) ބިހުގެ އެތެރޭގައި ހުންނަ އެއްޗެހި ނެރުމަށްޓަކައި ތޮށިގަނޑުން ތަންކޮޅެއް ނައްޓައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮއްޓުން . މުށްވުން . މޮށްވުން . މޮއްވުން . ތުއްވައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ