...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޫނު
ނއ.
(1މިއައިން) ފަސޭހައިން ކެނޑޭ (2) އެއްޗެއްގައި ހުންނަ ކެނޑޭގޮތް ނުވަތަ ވިރުވާލާގޮތް.
(3) މިޔަލީ ތަކެތީގެ މިޔައިގައި ހުންނަ ފަސޭހައިން ބުރިކުރެވޭ ނުވަތަ ކެފޭގޮތް.
(4) ވިސްނުންތެރި.
(5) ހިތްއަލި.
(6) ތޫރިކޮށްހުންނަ.
(7) އިވުމާއި ފެނުމުގެ ބާރުގަދަ.
(8) ކަރާގޮތް ހުންނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނު . ހަނުލުން . ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަރުބިހި . ހަކަވެޅާ . ހައިބަވަންތަ . ހައިބަތު . ހައިބަތުހުރުން . ހަތްހަކީމުން . ހިރިކުލޭ . ހިޔަމަ . ހީވަނީ ކަފުލޯ ދުންމާރިއެއްގެ އަޑުހެން . ހުހިވައް . ހުއިސުން . ހުސިޔާރު . ހުސިޔާރުކަން . ހުސިޔާރުވުން . ހޫ . ހެހުން . ހެރުން . ނަރުނަގޫމަޑި . ނާރުޖެހުން . ނިދި . ނޭޒާ . ރަދަ . ރާވެރިމަސް . ރާމާމަކުނު . ރުވާ . ރެވި . ބަނޑުފަތް . ބިލެތުހުއި . ބިލެތްމުރާކި . ބުރިބުރިވުން . ބުރިކުރުން . ބޮންޑާފާނަ . ބޯބޭލުން . ޅަފަށް . ކަށިބިހި . ކަށިކުންނާރު . ކަށިކޮކާމަސް . ކަށިކޮތަ . ކަށިކޮލި . ކަށިއޫރު . ކަށިދަދު . ކަނޑި . ކަނޑިފާރު . ކަނޑިފާރުބޭސް . ކަޅަންމަސް . ކަޅުކޮތަރިރައިވެރިމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ