...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޫނުބޭސް
ނ.
ތޫނު ކަމުގެ އަސަރު ހުންނަ ޚާއްޞަ ބޭހެއް.
މިބޭސް ބޭނުންކުރަނީ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރަށް ޖެހޭ ބައެއް ބަލީގައި އުފެދިފައި ހުންނަ ނުބައި ތަންތަނާއި މަސްގަނޑު ގިރުވައިލުމަށާއި، ބައެއް ތަންތަނުގެ މަސްކޮށައިލުމަށްޓަކައްޔާއި އެމަސްގަނޑު މަރައިލުމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކަވެޅާ . ތީނިބޭސް . ތޫނަބޭހެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ