...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޫނުކަން
ނއނ.
(1) " ކޮށިކަން" މިބަހުގެ އިދިކޮޅު.
(2) މިޔަހުންނަ ތަކެތީގެ މިޔައިގައި ފަސޭހައިން ކެނޑޭގޮތް ހުންނަކަން.
(3) ވިސްނުންތެރިކަން.
(4) ހިތްއަލިކަން.
(5) އޫކޮށްހުންނަކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީވަނީ ކަފުލޯ ދުންމާރިއެއްގެ އަޑުހެން . ހުސިޔާރުކަން . ނިދި . ކޮށިކުރުން . ކޮށިވުން . ވަޅިރީތީ ތޫނިއްޔާއެވެ. އަނބިރީތީ ހެވިއްޔާއެވެ. . މޮށް . މޮށްވުން . މޮއް . މޮއްކުރުން . މޮއްވުން . ތީނިކަން . ލޯކޮށިކަން . ސަލާމަތްދާރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ