...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެ
އ.
(ސ) (1) ތިޔަ.
(2) (މ) ސުވާލުގެ އަކުރެއް.
ތަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާނީފިލާ . ހަނދި . ހަނދިވާލި . ހަނދުވަރުމަތި . ހަނދުވަރުގޮޅާ . ހަނދޭގިރިބުރުރުމާ . ހަނގު . ހަނޑުލުފުށް . ހަނޑޫ . ހަނޑޫހޮވުން . ހަނޑޫކަނޑާލަވަ . ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަނަފަސް . ހަނަފަސްބިން . ހަނަފަސްކަން . ހަނަފަސްވުން . ހަނާހިނދުން . ހަނާހިންދުން . ހަނާކަފަ . ހަނާއެޅުން . ހަނިހޯސާ . ހަނު . ހަނުހިމޭން . ހަނުހިމޭންކަން . ހަނުހިމޭންވުން . ހަނުކިޔާލަވަ . ހަނޯބެރުން . ހަން . ހަންކަނޑައިލުން . ހަންފީމިޔަރު . ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންގިސްކާރަ . ހަންޑިހެއްލުން . ހަންޑިކަންފަތް . ހަންޑިކުންނާރު . ހަންޑިކުރާ . ހަންޑިކުޑަ . ހަންޑިކޮކާ . ހަންޑިއުޅައު . ހަންޑިވޮށް . ހަންޑިމޮޔަ . ހަރަކާތްތެރި . ހަރަކާތްތެރިން . ހަރަކާތްތެރިކަން . ހަރަކާތްތެރިވުން . ހަރަކާތްތެރިޔާ . ހަރާންކޯރުވުން . ހަރިންމަ . ހަރިސަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ