...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެނބެރެވައި
ނ.
(ސ) ތިމަރަ އަޅައިގެން މާބޮޑަށް ކެހުމުގެ ސަބަބުން އުރަވަޅީގައި އުފެދޭވައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ